REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej; udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.vertego.pl, umieszczony w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.vertego.pl;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vertego.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia oraz zawrzeć umowę sprzedaży na odległość;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; nowe, nieposiadające wad;
 6. Umowa sprzedaży - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy; zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
 7. Sprzedawca – oznacza spółkę Vertion Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań
  NIP: 7812010920, KRS: 0000 84 95 96 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym 5000 złotych, a której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 9. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu, w tym dotyczące Zamówienia i Umowy sprzedaży.

II Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.vertego.pl

2.2. Sklep Internetowy, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Dane adresowe/kontaktowe Sprzedawcy:

Vertion Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań
NIP: 7812010920

2.3.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy na odległość;

c) prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta,

d) zasady i tryb zawarcia oraz wykonywania Umowy zawartej z Konsumentem oraz przysługującego Konsumentowi prawo do reklamacji Towaru oraz odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,

b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

c) Chrome 15.x,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vertego.pll oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. 

2.8. Informacja o cenie podawana na stronie www.vertego.pl ma charakter wiążący dla Klienta, który złożył Zamówienie od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Późniejsza zmiana ceny Towaru nie będzie miała wpływu na warunki umowne stron w zakresie ceny Towaru. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.9. Zasady ochrony danych osobowych Klientów Sklepu internetowego www.vertego.pl zawarte są w dokumencie Polityka prywatności.

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego dokonując rejestracji Konta poprzez nadanie loginu, hasła oraz adresu e-mail na który zostanie przesłany link aktywujący konto, albo dokonując rejestracja uproszczonej przy użyciu danych udostępnionych przez zewnętrzne konta należące do Konsumenta w ramach portali Facebook lub Google, a także bez dokonywania rejestracji: 

3.2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Rejestracja Konta oraz korzystanie z niego przez Klienta jest bezpłatne. 

3.3. Warunkiem rejestracji Konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Obowiązkiem Klienta korzystającego ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem. Konsument akceptujący Regulamin, wyraża zgodę na poinformowanie go o jego prawach i obowiązkach za pośrednictwem niniejszego Regulaminu.

Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie zmian lub weryfikację Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień a także usunięcie Konta.

3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego.

3.5. Osoba/Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie, takich jak: spamy, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zagrożenia naruszeń oraz negatywne skutki naruszeń powstałych po stronie Klienta. Klient chcąc uniknąć zagrożeń oraz naruszeń, winien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

3.8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca ma prawo odmówić rejestracji Klienta bez wskazywania przyczyny.

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.vertego.pl,  dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, w tym dotyczących sposobu zapłaty i dostawy, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli w przedmiocie złożenia Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia z Klientem umowy sprzedaży Towarów na rzecz Klienta. 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: Potwierdzenie złożenia zamówienia ze wskazaniem numeru zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w przedmiocie przyjęcia złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży na rzecz Klienta przez Sprzedawcę Towarów określonych w Zamówieniu.

4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.10. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży ma prawo od niej odstąpić do czasu wydania Towaru Klientowi, bez wskazywania uzasadnienia. Oświadczenie woli Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wysyłane jest Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail. Jeżeli Klient dokonał zapłaty ceny Towaru, Sprzedawca dokona jej zwrotu w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy Sprzedaży.

V Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

5.2. Dostawę zamówionych Towarów realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatów InPost. Nie ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy.

Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:

 • Kurier (przedpłata na konto) 18,00 zł
 • Kurier (płatność przy odbiorze) 23,00 zł
 • InPost paczkomaty 13,00 zł
 • Dla zamówień powyżej 300 zł – dostawa GRATIS

5.3. Koszty dostawy pokrywa Klient w kwocie odpowiadającej danemu sposobowi dostawy, wybranemu przez Klienta w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

5.4. Towary przekazywane są dostawcy, nie później niż do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty ceny sprzedaży (w przypadku płatności z góry) albo po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu Towarów (w przypadku płatności za pobraniem).

5.5. W chwili odbioru produktów od Dostawcy Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego rodzaju przesyłek i niezwłocznie zgłosić Dostawcy widoczne uszkodzenia opakowania przesyłki spisując protokół reklamacyjny lub uzyskując inne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji związanej z dostawą (np. poprzez wysłanie stosownego zgłoszenia w urządzeniu paczkomat).

Sprzedawca informuje, że:

1)  z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu  albo faktury.

 

VI Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Cena Towaru nie uwzględnia ceny dostawy Towaru.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

     a) Przelewem na numer konta bankowego

Vertion Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

 • mbank PL85114020880000414291001001  PLN
 • mbank PL58114020880000414291001002  EUR
 • mbank PL31114020880000414291001003  USD
 • mbank PL04114020880000414291001004  GBP

Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.

      b) BLIK, za pomocą bramki płatniczej mbank paynow

Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.

      c) E-przelewy za pomocą bramki płatniczej mbank paynow

Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.

      d) Za pobraniem

Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę. 

VII Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

7.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w takim przypadku po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku sprzedaży jednego Towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

JAK TO ZROBIĆ?

 1. Poinformuj nas o tym telefonicznie: +48 61 670 83 93 lub mailowo: SKLEP@verTEGO.PL
 2. Wypełnij formularz ZWROTU - możesz go pobrać TUTAJ
 3. Odeślij zwracany towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem na adres:

Vertion Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań
Towar odsyłasz na swój koszt.

Nie odbieramy paczek wysłanych na nasz koszt.

PAMIĘTAJ!

1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, tzn. bez śladów użytkowania, bez żadnych zapachów np. perfum czy kremów, bez uszkodzeń oraz z kompletem metek. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Uszkodzony, niekompletny lub pobrudzony towar nie podlega zwrotowi.


4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej niż otrzymamy zwracany Towar lub potwierdzenie jego odesłania, zwrócimy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności: cenę Towaru oraz koszt dostawy Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu Dostawy, którą miałeś do wyboru, z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Ciebie w związku ze zwrotem towaru do nas. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przy zawarciu Umowy.

7.2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient powinien dostarczyć zwracany Towar na adres wskazany w pkt. 2.2. Regulaminu, tj: Vertion Sp. z o.o., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań..

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

 1. Umowy o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. umowy, zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie

VIII Uprawnienia Konsumenta w przypadku braku zgodności towaru z umową.

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności towaru z umową, stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

8.2. Klient niebędący Konsumentem akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wyłączenie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą stosowanie przepisów prawa polskiego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

8.3. W razie braku zgodności towaru z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, jednakże Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, a Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o których mowa w ust. 8.6 Regulaminu.

8.4. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany o której mowa w ust. 8.3 w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8.5. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. 

8.6 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową, 

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony polegających na naprawie Towaru lub jego wymiany.

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Konsument jednak nie ma prawa odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. W sytuacji złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

8.7. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

8.8 W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawacy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania do siedziby Sprzedawcy, tj.: Vertion Sp. z o.o., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań.

8.9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

8.10 Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.12. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych mu powszechnie obowiązującymi przepisami lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres BIURO@VERTEGO.PL lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych oraz do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, jeżeli okres 14 dni jest zbyt krótki, by móc rozpatrzyć reklamację.

 

IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres mailowo pod adres Vertion Sp. z o.o., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań lub mailowo SKLEP@VERTEGO.PL

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę:

a) wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://www.krakow.wiih.gov.pl),

b) wniosek o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c) uprawnienie do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr. 

Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem  zostaje poddane sądowi właściwemu według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku sporów z pozostałymi Klientami sądem właściwym dla rozstrzygania takich sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

10.2 W przypadków umów sprzedaży zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami wyłącza się stosowanie przepisów prawa polskiego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

10.4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami gwarantowanych Konsumentom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydania aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.  

10.6. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia rejestracja Klienta zostanie usunięta. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na realizację dotychczas złożonych Zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

10.7. Wszelkie treści prezentowane w Sklepie internetowym, w szczególności opisy Towarów oraz ich zdjęcia objęte są ochroną prawno- autorską. Jakiekolwiek dalsze wykorzystywanie tych treści wymaga zgody Sprzedawcy.

 

 • Rejestracja

Zarejestruj nowe konto
Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło