Polityka Prywatności


Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego vertego.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: https://vertego.pl/pl/content/3-regulamin

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

Dane Osobowe

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Vertion Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań
NIP: 7812010920

Wizyta na stronie internetowej


Kiedy odwiedzacie Państwo stronę internetową vertego.pl różne informacje są wymieniane między Państwa urządzeniem a naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej czy wyświetlania reklam w przeglądarce Twojego urządzenia. Nasza strona internetowa i nasze usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia.


Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw, które służą zapewnieniu Państwu informacji oraz kontroli nad przetwarzaniem dotyczących Państwa danych. Obejmują one: prawo do informacji o przetwarzaniu i dostępu do danych, prawo do poprawiania danych, prawo do usunięcia danych oraz do przenoszenia danych, a także prawo prawo do sprzeciwu wobec konkretnego procesu przetwarzania danych, w szczególności przetwarzania danych w celach reklamowych. Opcja sprzeciwu jest podświetlona w procesie drukowania. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody, macie Państwo prawo w każdej chwili wycofać taką zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.


Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące informacji o ochronie danych, możecie w dowolnym momencie skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.


Następujące informacje są rejestrowane bez Państwa interwencji i przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:
• adres IP żądającego urządzenia z dostępem do Internetu,
• data i godzina dostępu, 
• nazwa i adres URL wywoływanego pliku, 
• strona internetowa / aplikacja, z której uzyskano dostęp (adres odsyłający), 
• przeglądarka, z której korzystacie Państwo i jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera z dostępem do Internetu oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych. Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych poniżej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków o Państwa tożsamości z zebranych danych i nie będziemy w stanie ich wyciągnąć. Adres IP Państwa urządzenia końcowego i inne dane wymienione powyżej są przez nas wykorzystywane w następujących celach:
• zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia,
• zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony / aplikacji,
• ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.


Używamy również tak zwanych plików cookie, narzędzi śledzących, procesów targetowania i wtyczek mediów społecznościowych do naszej strony internetowej. Dokładnie, jakie procedury są stosowane i jak wykorzystywane są do tego dane, wyjaśniono w sekcji dotyczącej plików cookies i podobnych technologii. 


Jeśli macie Państwo w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym lub innych ustawieniach na swoim urządzeniu tzw. geolokalizację, na którą wyraziliście Państwo zgodę, korzystamy z tej funkcji, aby móc zaoferować indywidualne usługi związane z Państwa aktualną lokalizacją (np. lokalizacja najbliższego paczkomatu). Pobrane dane GPS są wykorzystywane wyłącznie do realizacji konkretnych usług. W każdej chwili można wyłączyć ten dostęp do danych GPS w ustawieniach swojego urządzenia. Automatyczna lokalizacja i wyszukiwanie nie jest już wtedy możliwe. Można jednak nadal wyszukiwać potrzebne lokalizacje, wprowadzając kod pocztowy lub miasto. Przetwarzamy Państwa dane lokalizacyjne wyłącznie na potrzeby tej funkcji.

Będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczącej Twojej osoby uzyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie korzystania z Serwisów (wszystkie z niżej podanych albo jedynie część):

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • adres dostawy produktów
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • data urodzenia,
 • adres IP urządzenia z którego nawiązujesz połączenie z Serwisami oraz informacje o wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy przy wykorzystaniu Serwisów,
 • prowadzenie analiz i statystyk w związku z realizacją umów i świadczeniem usług przez administratora danych osobowych,
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora danych osobowych
 • prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez administratora danych osobowych lub podmioty zewnętrzne działające na zlecenie administratora danych osobowych,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie korespondencji z osobą której dane osobowe są przetwarzane,
 • czynności archiwizacyjne,
 • wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych,
 • zapewnienie ochrony Serwisów przed atakami.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali od chwili ich pozyskania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji (jeżeli występują), a także do czasu upływu terminów przedawnienia innych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto przez okres czasu wymagany przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w świadczenie usług lub dostawę towarów na Twoją rzecz (np. dostawcy usług płatności elektronicznych, firmy kurierskie). Długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych może być również uzależniona od cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Twoje dane osobowe będą ponadto przez nas przetwarzane do czasu upływu terminów przewidzianych przez inne przepisy prawa polskiego nakładające na nas obowiązek przechowywania dokumentacji zawierającej Twoje dane osobowe (np. przechowywanie kopii faktur).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych dla nas jako administratora tych danych osobowych może być:

 • udzielona przez Ciebie zgoda,
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych,
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych osobowych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoją korespondencję lub dochodzenie przez nas przysługujących nam roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz korzystaniem z wtyczek i innego oprogramowania zapewnionego przez takie serwisy (m.in. Facebook, Twitter, Yandex, Google),
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących śledzeniu zachowań użytkowników Serwisów, w szczególności takich jak Google Analytics.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług możemy poddawać Twoje dane osobowe profilowaniu aby zapewnić Ci możliwość korzystania z naszych usług w zakresie jaki uznamy dla Ciebie za odpowiedni, w tym w celu zaoferowania Ci produktów, które mogą Cię zainteresować. Profilowanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane osobowe podlegały profilowaniu poinformuj nas o tym. W celu zindywidualizowania zawartości Serwisów do Twoich upodobań, a także w celu badań marketingowych oraz dokonywania analiz Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Jako administrator Twoich danych osobowych będziemy je przekazywali podmiotom zewnętrznym jako ich odbiorcom. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi obsługi płatności elektronicznych lub świadczące usługi kurierskie albo pośredniczące w świadczeniu takich usług.

Informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia wynikające z RODO:

 • żądanie dostępu do dotyczących Twojej osoby danych osobowych w celu sprostowania takich danych,
 • żądania uzupełnienia danych osobowych jeżeli są one niekompletne,
 • żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (z użyciem adresu e-mail który jest nam znany) lub wyślesz do nas taką informację listownie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe bez konieczności uzyskiwania na to Twojej zgody, wycofanie zgody pozostaje bezskuteczne na nasze dalsze prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Poniższe informacje odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych. RODO zezwala, aby takie przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) było zasadniczo możliwe i stanowi uzasadniony interes administratora z wyłączeniem przesyłania informacji o charakterze handlowym drogą elektroniczną – wówczas przesłanką będzie Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). Okres przechowywania danych do celów reklamowych uzależniony jest wówczas od aktualności celu przetwarzania lub od obowiązywania Państwa zgody.


a) Cele reklamowe realizowane przez Vertion Sp. z o.o. i strony trzecie
Możemy przetwarzać Państwa adres e-mail, aby przesyłać informacje dotyczące naszych własnych, podobnych produktów, jeżeli wyraziliście na to Państwo jednoznaczną, dobrowolną zgodę. Zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przesyłania informacji reklamowych przed jej wycofaniem.


b) Reklama oparta na zainteresowaniach
Aby mieć pewność, że otrzymujecie Państwo tylko informacje promocyjne, które mogą Was zainteresować, kategoryzujemy i dodajemy dalsze informacje do Państwa profilu klienta. W tym celu wykorzystywane są zarówno dane statystyczne, jak i informacje o Użytkowniku. Celem jest wysyłanie reklam, które są zorientowane wyłącznie na Państwa rzeczywiste lub przypuszczalne potrzeby, a zatem nie będą przeszkadzały Państwu bezużytecznymi reklamami.

c) Wysyłka newslettera

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji (zapisu) na newsletter Airok, w celu otrzymywania informacji marketingowych w formie mailowej, dostosowanych do preferencji Użytkownika, na podstawie analizy informacji o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży (np. pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), danych socjodemograficznych (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania) i w tym celu Użytkownik zapisując się na newsletter podaje swój adres e-mail.

W celu upewnienia się, że podczas wpisywania adresu e-mail nie popełniono żadnych błędów i że żądanie pochodzi faktycznie od Użytkownika, stosujemy procedury podwójnego potwierdzenia rejestracji: po wprowadzeniu adresu e-mail w polu rejestracji na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem potwierdzający rejestrację. Tylko po kliknięciu w link potwierdzający Państwa adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej. Przetwarzanie Państwa elektronicznych danych kontaktowych odbywa się w tym przypadku na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Wycofania zgody na otrzymywanie newslettera można dokonać w każdej chwili poprzez:

Link rezygnacji z subskrypcji newslettera, znajdujący się na końcu każdego newslettera

W celu ochrony przed próbami podszycia się pod cudzą tożsamość i ochrony Państwa prawa do stanowienia o swoich danych, prosimy o potwierdzenie chęci rezygnacji z subskrypcji. Na adres e-mail, na który otrzymywałeś newsletter, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie rezygnacji. Tylko po potwierdzeniu Państwa adres zostanie usunięty z bazy.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów, na które wyraziliście Państwo zgodę do momentu wycofania Państwa zgody. Jednocześnie zachowamy Państwa adres e-mail w oddzielnej bazie danych, jedynie dla celów weryfikacji realizacji Państwa żądania. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych będzie realizacja obowiązku prawnego.

Automatycznie zbieramy i przetwarzamy dane w naszej witrynie internetowej za pomocą plików cookie i technologii podobnych do plików cookie, aby móc wyświetlać Państwu bardziej odpowiednie reklamy na tej i innych stronach internetowych (tzw. (remarketing / (retargetowanie) oraz aby móc zmierzyć skuteczność naszych środków reklamowych (tak zwane śledzenie konwersji).


Pliki cookie i technologie podobne do plików cookie - informacje ogólne


Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które Twoja przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.). Kiedy odwiedzasz naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które są związane z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości. Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do ułatwienia Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie lub że zalogowałeś się już na swoje konto klienta. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookies , które są przyjazne dla użytkownika , które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie, a także wyświetlania informacji specjalnie dostosowanych do Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, że już nas odwiedziłeś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na Twoim komputerze lub zawsze pojawiała się wiadomość przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jeśli jednak całkowicie dezaktywujesz pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Czas przechowywania plików cookies zależy od ich celu i nie jest taki sam dla każdego.

Jeżeli w kontekście wykorzystywania plików cookie i technologii podobnych do plików cookie do korzystania z tej strony internetowej, Vertion Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Są to technologie absolutnie niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej w sposób bezpieczny i stabilny

Retargeting


Vertion Sp. z o.o. współpracuje z dostawcami technologii retargetingu, które umożliwiają nam wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach po odwiedzeniu naszych stron.


Podczas wizyty w sklepie vertego.pl ustawiane są pliki cookie, które zapisują informacje o Państwa zachowaniu podczas surfowania w naszym sklepie, a także informacje o Państwa przeglądarce i urządzeniu, aby można było Państwa później rozpoznać. Jeśli następnie odwiedzicie stronę internetową należącą do sieci naszych partnerów, partner może zobaczyć po tym oznaczeniu, że jesteście zainteresowani produktami marki Airok. Zamiast ogólnej reklamy może wtedy w naszym imieniu dostosować reklamę do Państwa zainteresowań i polecić produkty z naszego sklepu lub pokazać Państwu odpowiednie oferty. Żadne dane osobowe nie są bezpośrednio przechowywane i żadne profile użytkowników z danymi osobowymi o użytkowniku nie są łączone przez Vertion Sp. z o.o. 
Gromadzone dane są również przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym będziemy informować na podstawie naszego poziomu wiedzy. Facebook może połączyć te dane z Państwa kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystania danych. Jeśli masz konto Google, Google może połączyć te dane z Twoim kontem Google zgodnie z Polityką prywatności Google.

Facebook


Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, którą oferuje firma Facebook Inc. Wtyczki Facebooka są oznaczone logo Facebooka lub dodatkiem „Lubię to” lub „Udostępnij”. Jeśli korzystacie z takiej wtyczki, Wasza przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do Waszej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie posiadacie profilu na Facebooku lub nie jesteście obecnie zalogowani na Facebooku. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteście zalogowani na Facebooku, Facebook może natychmiast przypisać Państwa wizytę na naszej stronie do Waszego profilu na Facebooku. Jeśli wchodzicie w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio do serwera Facebooka i tam przechowywane. Informacje zostaną również opublikowane na Państwa profilu na Facebooku i pokazane Państwa znajomym na Facebooku.


Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebooku . Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook przypisywał zebrane informacje o Państwa wizycie na naszej stronie bezpośrednio do Waszego profilu na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.


Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 • Rejestracja

Zarejestruj nowe konto
Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło